9 Dec 2023
Gustav Adolfs torg

Gustav Adolfs torg

Location:Gustav Adolfs torg 22, 111 52 Stockholm, Sweden